รายวิชา คอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 04 มีนาคม 2555

 


ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
โปรแกรมวิชา
วันที่ลงทะเบียน
1  513307012  นางสาวกานต์พิชชา สุขเลิศ  การพัฒนาชุมชน  06 กุมภาพันธ์ 2555 07:51:22
2  513307018  นายโชติ วัดทอง  การพัฒนาชุมชน  06 กุมภาพันธ์ 2555 07:56:07
3  513307025  นายเริงชัย เงื่อนจันทอง  การพัฒนาชุมชน  05 กุมภาพันธ์ 2555 19:03:48
4  513601011  นางรัตนา พลสวัสดิ์  การปกครองท้องถิ่น  13 กุมภาพันธ์ 2555 16:42:05
5  513601012  นางสาววนิดา สุคง  การปกครองท้องถิ่น  13 กุมภาพันธ์ 2555 16:41:21
6  523405101  นางสาวเยี่ยมรุ่ง รุ่งสว่าง  การบริหารธุรกิจ (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  04 มีนาคม 2555 16:09:21
7  523602024  นายวีระ ป้อมกสันต์  การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย  03 มีนาคม 2555 16:16:38
8  533186010  นางสาวนิตยา สุธงษา  การศึกษาปฐมวัย  07 กุมภาพันธ์ 2555 14:06:38
9  533302017  สิบตำรวจหญิงศุกลภัทร สรรพการ  ภาษาอังกฤษ  14 กุมภาพันธ์ 2555 15:44:40
10  535273006  นายธเนศ เข็มกลัด  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)  27 กุมภาพันธ์ 2555 14:23:27
11  535273007  ส.อ.นครินทร์ คลังเพ็ชร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)  27 กุมภาพันธ์ 2555 20:22:45
12  535273010  นายพงศกร ท้วมนาค  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)  27 กุมภาพันธ์ 2555 20:30:27
13  535282015  นายภัทราวุธ พรมมี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง  27 กุมภาพันธ์ 2555 15:07:47
14  535282017  นายมนตรี สวัสดี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง  27 กุมภาพันธ์ 2555 14:23:11
15  535403005  นางสาวน้ำเพชร โฉมงาม  การบริหารธุรกิจ (แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์)  12 กุมภาพันธ์ 2555 14:47:34
16  543186072  นางสาวธนพร ประสม  การศึกษาปฐมวัย  07 กุมภาพันธ์ 2555 18:37:45
17  543186089  นางสาวรัชนก ทองทา  การศึกษาปฐมวัย  11 กุมภาพันธ์ 2555 14:23:25
18  543186104  นางสิริกร อุดแก้ว  การศึกษาปฐมวัย  13 กุมภาพันธ์ 2555 08:07:13
19  543186166  นางสาวพ ยอม ทองโครตร์  การศึกษาปฐมวัย  28 กุมภาพันธ์ 2555 09:50:34
20  543269024  นายโรจนศักดิ์ ทิมขลิบ  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  03 มีนาคม 2555 11:30:37
21  543402038  นางสาวสุวรรณภา สุขโข  การบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)  12 กุมภาพันธ์ 2555 13:40:36
22  543407038  นางสาวเกศิณี เกตุพราหมณ์  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  29 กุมภาพันธ์ 2555 19:19:33
23  543407058  นางสาวเสาวลักษณ์ พัดโผน  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  29 กุมภาพันธ์ 2555 19:07:44
24  543407130  นางสาวณัฐณิชา โฉมห่วง  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  18 กุมภาพันธ์ 2555 17:06:50
25  543407146  นางสาวแพรวนภา มีแพ  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  18 กุมภาพันธ์ 2555 17:10:10
26  543407148  นางสาวรัชดาภรณ์ อุบลเจริญ  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  18 กุมภาพันธ์ 2555 17:10:55
27  543407161  นางสาวอารี มะปราง  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  18 กุมภาพันธ์ 2555 17:11:46
28  543407171  นายอำนาจ เลื่อนลอย  การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  18 กุมภาพันธ์ 2555 17:12:37
29  543601055  นางเตือนจิต พันธุรี  การปกครองท้องถิ่น  26 กุมภาพันธ์ 2555 08:55:32
30  543601063  นางสาววรรณิษา สุนทรวิโรจน์  การปกครองท้องถิ่น  26 กุมภาพันธ์ 2555 10:00:15

ย้อนกลับ