เนื้อหารายวิชาภาษาไทย

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 9401, 9402 หรือ
                           0-5526-7202 ต่อ 109
 
.