เนื้อหารายวิชาภาษาไทย

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ข้อ

Artist's interpretation of article headline

เนื้อหาการสอบวิชาภาษาไทย

product 1

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาไทย จำนวน 100 ข้อ

เนื้อหาการสอบวิชาภาษาอังกฤษ

product 1

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ข้อ

เนื้อหาการสอบวิชาคอมพิวเตอร์

product 1

เนื้อหาการเรียนเพื่อใช้ในการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ข้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
(สอบซ่อม) สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ รหัส 57 ตรวจสอบวันและเวลาที่สอบได้ในไฟล์รายชื่อ
ห้องประชุม IT ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
 
 

>>>ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนอบรมได้ที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 3 รายวิชา และปริ้นใบลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ http://3lang.psru.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรม

  >>> นักศึกษาภาคปกติ รหัส 51 - รหัส 57 ที่สอบผ่านทั้ง 3 รายวิชา ให้นักศึกษามารับใบวุฒิบัตร ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 
  ปฏิทินการทำงาน โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.
 
  >>> นักศึกษารหัส 51 - รหัส 57 ภาค กศ.ป.ป. ที่สอบผ่านทั้ง 3 รายวิชาให้นักศึกษามารับใบวุฒิบัตร ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
 

>>> ประกาศ ** ให้นักศึกษาภาคกศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) รหัส 58 ทุกคน และนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. รหัสอื่น(51,52,53,54,55,56,57) ที่ยังไม่ได้สอบครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่ http://www.psru.ac.th/exam/2558/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

** ย้ายห้องสอบจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็น ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ ** (ภาคกศ.ป.ป.)